לוגו3.png

הצהרת פרטיות

להלן תנאי השימוש והצהרת הפרטיות באתר פני מלך שמטרתם להסדיר את היחסים בין חברת פני מלך

להלן: פני מלך או ערוץ פני מלך או "החברה" ח"פ 017673054 מכ"ב ילדי מעלות 18/5 צפת עיה"ק בעלת האתר, לבין המשתמש והם מתייחסים לכל מרכיבי האתר, לרבות התכנים והמידע בו ואינם חלים על אתר/ים אחר/ים אף אם באתר זה היה קישור/ים לאתר/ים אילו.

פני מלך שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר מובהר כי עצם כניסה ושימוש באתר, בין אם בתשלום או שלא בתשלום, מהווה מתן הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, בלא יוצא מן הכלל, גם אם המבקר לא עיין בהם כלל או עיין בחלקם בלבד.

 

הגבלת השימוש

מובהר כי האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי של המשתמש וחל איסור מוחלט לעשות בו שימוש/ים אחר/ים כלשהו, לרבות לא שימוש מסחרי ו/או ציבורי ו/או סיטונאי/כלשהו.

המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים כלשהם בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לרבות לא להוסיף, לגרוע, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לצלם, לערוך, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בכל חלק או מרכיב בו.

שינוי או שימוש שאינו עפ"י האמור, מהווה הפרה של זכויות שונות, לרבות ומבלי להמעיט מהאמור זכויות יוצרים, מבצעים וכיו"ב בין אם הן של ערוץ פני מלך ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לפני מלך את השימוש בהן.

חל איסור מוחלט על שימוש באתר ו/או בכל מרכיב בו, לרבות בחומרים מן האתר, על גבי אתר אחר או רשת מחשבים כלשהי. אין להפיץ בכל דרך ואמצעי שהם תוכן ו/או מרכיב אחר כלשהו המוצג באתר ומיועד לשימוש כהגדרתו לעיל בלבד.

 

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, ומבלי להמעיט מכלליות האמור: שמות, עיצובים,

מאפיינים, רעיונות, דמויות, קונספטים, סימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים, טכנולוגיה, כולל ומבלי לגרוע מהאמור, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו להלן - "המידע", בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, הינם של פני מלך בלבד ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לפני מלך את השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לגורם כלשהו את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לערוך, לעשות שימוש פומבי ו/או מסחרי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו.

העלאת חומרים אסורים

חל איסור מוחלט להעלות או לנסות להעלות לאתר חומרים כלשהם. ככל שהחברה תאפשר העלאת תמונות או חומרים אחרים ע"י משתמשים, חל איסור מוחלט להעלות תמונות או חומרים אחרים שאינם תואמים את אופי האתר והפעילות בגינה ניתנה הרשאה להעלאת התמונות, לרבות איסור על העלאת תמונות או תכנים בעלי אופי שאינו מותאם לגיל הרך, בעלי אופי פוגע, בוטה, מבזה, אלים, מיני, מפחיד, כתובות נאצה, השמצה או הסתה כנגד גורם כלשהו או חומר מכל סוג העלול לפגוע באופן ישיר או עקיף בכל אדם, לאום, גזע או מין ו/או תמונות המסגירות פרטים אישיים כלשהם ללא אישור מפורש, מראש ובכתב, מבעל הפרטים ו/או הורה / אפוטרופוס מורשה של בעל הפרטים. חל איסור מוחלט לפרסם מידע  כלשהו או כל חומר אחר העלול לפגוע או לבזות בכל דרך שהיא וכן חומרים כלשהם המוגנים תחת זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת ללא רשות מפורשת מראש ובכתב, בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת של בעליהם החוקיים. פרסום חומרים אלו אסור בהחלט וכל הפרה בנושא תחול במלואה על מי שהעלה אותם ותטופל מיידית במלוא החומרה ותוך מיצוי הדין. מובהר כי גם הסרת תוכן כמפורט לעיל אשר הועלה ע"י משתמש בניגוד לאמור, אינה מונעת מפני מלך ו/או מי מטעמה למצות את הדין עם המפרסם, כולל העברת פרטיו לגורמים המורשים ודרישת פיצוי על נזקים מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים, לרבות ומבלי להמעיט מהאמור, נזקי פגיעה במוניטין.

אתר פני מלך, מנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לתכנים אלו ו/או הצגתם באתר, אך למרות האמור שמורה להם הזכות להסיר כל תוכן עפ"י שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.

אופיו הדתי של האתר ויעודו

האתר הינו בעל צביון דתי, יהודי המותאם לגיל הרך. פני מלך מתחייבים שלא להעלות שום תוכן הפוגע באופי זה. אנו נשמור על צניעות, דרך ארץ, לשון נקיה, ונמנע לחלוטין מלפרסם תכנים הנוגדים את דרך ההלכה כפי שמופיע בשולחן ערוך ונושאי כליו.

הורדות

מובהר כי חל איסור מוחלט להעתקה ו/או הורדת תוכן כלשהו מהאתר.

הפסקת פעילות האתר

פני מלך רשאית לשנות ו/או לעדכן, לעבד, להתאים, להוסיף או לגרוע כל מרכיב באתר, לרבות תוכן ו/או מידע וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתמש לא תהיה טענה, דרישה או תביעה כלשהי בשל כך.

פני מלך רשאית לסיים הפעלת האתר מכל סיבה שהיא ובכל שלב, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

מתן תגובות לפני מלך

פני מלך תשמח לקבל תגובות ממשתמשי האתר.

למרות האמור, אין להציע הצעות תוכן כלשהן או להעביר חומרים כלשהם לפני מלך באמצעות האתר, וזאת כדי למנוע אי הבנות, טענות או דרישות מצד המציע, כגון טענה לכך שרעיון, הצעה, שם, עיצוב או כל הצעה / חומר אחרים שהועברו לפני מלך בניגוד לאמור, עלול לדעת המציע להיות דומה לרעיון, תוכן, עיצוב, שם, דמות וכיו"ב שפני מלך מפתחת או עשויה לפתח ו/או עושה ו/או תעשה בו שימוש. לפיכך, מודגש כי אין לשלוח אלינו הצעה, רעיון, קונספט, שמות, עיצובים, דמויות וכיו"ב. ככל שבניגוד לאמור איזה מאילו ישלח או יועלה לאתר, לא יבוא השולח ו/או כל מי מטעמו בטענה, דרישה, תביעה כלשהי כלפי פני מלך ו/או מי מטעמה בשל שימוש כלשהו שלדעת השולח נעשה בו או בדומה לו ע"י פני מלך ו/או מי מטעמה וזאת אף מבלי שתחול על פני מלך חובת הוכחה כלשהי שלא עשתה שימוש בחומר שהועבר אליה בניגוד לאמור.

מדיניות הפרטיות

פני מלך מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והיא אינה מעבירה פרטים כלשהם של המשתמש לגורמים שלישיים, למעט במקרה בו תידרש לכך במפורש ע"י רשות מוסמכת עפ"י חוק.

מטרת האמור להלן היא להסביר את נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו פרטני וללא זיהוי פרטי משתמש. לדוגמה, משחקים, תכניות או דפי מידע שעשית בהם שימוש, כתובת האינטרנט IP  ממנה פנית ועוד. כאמור, מטרת איסוף המידע הינה סטטיסטית בלבד ולא לצורך איסוף מידע אישי.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים שבאתר

 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר

 לשנות, לעדכן, לעבד, להתאים להוסיף או לבטל שירותים ו/או תכנים קיימים

דיוור ישיר

החברה מעוניינת לשלוח אליך, מעת לעת, מידע בדבר האתר ושירותיה כמידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח רק אם נתת הסכמתך לכך אותה תוכל לבטל בכל עת.

כאמור, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצד ג', אולם היא רשאית לעשות שימוש במידע שהיא מנתחת לצורך קבלת מסקנות ומידע על פעילות כלל המשתמשים באתר ללא זיהוי פרטיהם אישיים.

מסירת מידע לצד שלישי

פני מלך לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים

המפורטים להלן:

 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין פני מלך שתחייב חשיפת המידע האמור;

 אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו;

 אם יתקבל צו בכתב מטעם רשות המוסמכת עפ"י דין לדרישה וקבלת של המידע האמור;

 אם החברה תמכור או תעביר באופן כלשהו את פעילות האתר לגורם שאינו החברה, וכן ככל

שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שגורם זה

יקבל על עצמו את מלוא התחייבויות החברה כלפיך כפי שהן באותה עת.

אבטחת מידע

החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע ועושה כמיטב יכולתה כדי להגן על מערכותיה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים המתמחים בתחומים אילו. בעוד שמערכות ונהלים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכונים לפגיעה בלתי-מורשית במערכות החברה, לא ניתן להעניק בטחון מלא ומוחלט מפני חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ,כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אלpneimelech@gmail.com  

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת

הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,

תפורסם על-כך הודעה באתר פני מלך.

 

Cookies

שימוש ב- Cookies נעשה לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש באתר ותכניו. עצם השימוש באתר הינו מתן הרשאה בפועל ע"י המשתמש לשימוש ב - Cookies ,אשר אינם חושפים מידע אישי כלשהו של המשתמש אשר יכול בכל עת למחוק את ה Cookies מהמחשב שלו.

הגבלת אחריות

פני מלך אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתכני האתר, או להמלצות המדווחות באתר.

מובהר בזה, כי פני מלך לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או תכניו. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י פני מלך תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ופני מלך אינה ולא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים אילו ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישרים ו/או עקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

פני מלך לא תישא באחריות כלשהי לתקלות, שיבושים, האטה, אי זמינות האתר במלואו או מרכיב כלשהו בו.

פני מלך תעשה כמיטב יכולתה להבטיח שימוש רציף ומלא באתר, אולם מובהר כי היא אינה מתחייבת כלפי המשתמש לזמינות ו/או תקינות האתר ו/או נגישות למידע באתר ו/או בחלק ממנו בכל עת וללא כל תקלות

וכן לכך שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות, בין אם מקורן בפני מלך או גורם אחר כלשהו.

ככל שבאתר מוצעים קישורים Links למקורות מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים, פני מלך לא תהיה אחראית באופן כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, לעצם השימוש, לתכנים ו/או לכל מרכיב אחר בקישורים אילו.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי פני מלך אינה ולא תתפרש כהצעה להשתמש בהם, כהבעת הסכמה, תמיכה, עידוד, המלצה או מתן חסות כלשהי של פני מלך, במפורש או מכללא, לכל מרכיב שהוא בקישורים אילו, לרבות לא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, פני מלך אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם, דיוקם, רמתם ו/או איכותם של תכנים ו/או מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות או עמדות המוצגים בקישורים חיצוניים לאתר פני מלך.

כל הסתמכות של משתמש באתר על תוכן, מידע, פרסומת, מוצר, דעה או עמדה המוצגים או מפורסמים בקישורים חיצוניים לאתר פני מלך, נעשה מתוך בחירה ועל פי שיקול דעת המשתמש בלבד ובאחריותו המלאה והבלעדית.

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם IS-AS .פני מלך אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את

השירותים לצרכיו של גורם כלשהו, לרבות משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פני מלך בגין המידע והתאמתו או אי התאמתו לצרכים ו/או לתגובות כלשהן של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פני מלך ו/או מי מטעמה. השימוש במידע נעשה באחריות בלעדית ומלאה של המשתמש. יתכן ויתגלו במידע /או בשירותים האתר טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים או שייגרמו מעת לעת הפרעות שונות. למרות שפני מלך עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים ברמה גבוהה ביותר במטרה להבטיח פעילות תקינה ומלאה של האתר, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה מאי יכולת לעשות בו שימוש.

פיצוי- שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את פני מלך, את מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או הבאים מכוחה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב אחר בהם נשאה פני מלך, לרבות שכ"ט עו"ד, ואשר נגרמו עקב מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, של המשתמש, לבד או ביחד עם אחר/ים.

סמכות שיפוט והדין החל אתר זה הינו בבעלות וניהול של חברת ערוץ פני מלך בע"מ במשרדיה בישראל. הבוחר להשתמש באתר זה מחוץ לישראל עושה זאת באחריותו הבלעדית והמלאה והוא האחראי הבלעדי להתאמת השימוש לחוקים והכללים המקומיים התקפים לגבי שימוש כזה.

מוסכם בזה כי לבתי הדין הרבניים תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אילו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני שולחן ערוך בלבד והוא יפורש על פיהם בלבד.

© כל הזכויות שמורות לפני מלך 972586722770+ pneimelech@gmail.com